การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา


สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ


สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/133 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 255

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 1 วิชาการ 1

      1. อาจารย์ ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล                                  ประธาน   (สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล)

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์     กรรมการ   (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

3. อาจารย์ ดร. สุมิตรา วิไชยคำมาตย์                           เลขานุการ  (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง “การใช้โปรแกรม SmartPLS ในการวิเคราะห์ Partial Least Squares Structural Equation Modeling PLS-SEM)”

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง “การใช้โปรแกรม SmartPLS ในการวิเคราะห์ Partial Least Squares Structural Equation Modeling  (PLS-SEM)” 
(ในรูปแบบ On-site) โดย อาจารย์ ดร.พนมมาศ บำรุงศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.นครราชสีมา
📅 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 และ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
🕘 เวลา : 09.00-12.00 น.
 

เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2566 รับสมัครและชำระเงิน 1 – 23 กันยายน 2565 สอบวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัครสอบ TOEIC ครั้งที่ 1/2566 (จำนวน 120 ที่นั่งเท่านั้น)
——————————————-
*สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สอบในสถานะ SUT Student/ SUT Staff อย่างน้อย 40 ที่นั่ง
**นักเรียน วมว./รสว. สามารถสมัครสอบในสถานะ SUT Student ในราคา 1,300 บาท
——————————————-
#กรุณาอ่านรายละเอียด
และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน
ทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆที่มีการประกาศแจ้งไว้ก่อนแล้ว
*ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น
**หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที
***โปรดตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนชำระเงิน สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี
——————————————-
เปิดรับสมัครและชำระเงินตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน 2565 (หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม)
หากมีผู้สมัครและแจ้งชำระเงินทางอีเมลครบจำนวนแล้วระบบจะปิดรับสมัครทันที
#หากมีผู้สมัครและแจ้งชำระเงินทางอีเมลครบจำนวนแล้วระบบจะปิดรับสมัครทันที
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3KAoBY1
——————————————-
วัน เวลา สถานที่สอบ
วัน : เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
สถานที่ : ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th
——————————————-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-4821
LINE : @asp2020
(เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.)
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรม SmartPLS ในการวิเคราะห์ Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)”

📍 หลักสูตรสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 📍

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ

เรื่อง “การใช้โปรแกรม SmartPLS ในการวิเคราะห์ Partial Least Squares Structural Equation Modeling  (PLS-SEM)” 

(ในรูปแบบ On-site) โดย อาจารย์ ดร.พนมมาศ บำรุงศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.นครราชสีมา

📍 สมัครเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 18 กันยายน 2565 รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง 📍

✅ รายละเอียดการเข้าร่วมอบรม

📅 วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 และ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

🕘 เวลา : 09.00-12.00 น.

📚 สถานที่ : ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2

📝 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://forms.gle/SktHWGfaZV11eoYk7

📩 Email: cooped@sut.ac.th

📞 สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม

  • คุณพนมมาศ : 088-1342526 
  • ศรุตา นพรัตน์ งานหลักสูตรสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม                              โทร. 4680 Email: saruta.n@sut.ac.th

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์เชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์เชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ  “Human Subject Protection Course”
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565
ผ่าน Application zoom cloud meetings

บุคลากรภายใน มทส. ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
สำหรับบุคคลภายนอก มทส. มีค่าลงทะเบียน 500 บาท

ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 707-2-14444-2
หรือธนาคารกรุงไทยเลขที่ 980-2-83847-0
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สามารถลงทะเบียนได้ https://bit.ly/3wHMkzT
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2565
รับจำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง เท่านั้น

สถานกีฬาและสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่งสะสมระยะทาง” ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2565

สถานกีฬาและสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่งสะสมระยะทาง” ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 18 กันยายน 2565

และขอเชิญร่วมกิจกรรม: KICK OFF วันอังคารที่19 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. (หลังการแข่งขัน Aerobic กีฬาสีสโมสรฯ)

 

*พิเศษสำหรับ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF และส่งผลระยะทางเดิน – วิ่ง ตั้งแต่ 5 กิโลเมตรขึ้นไป
ติดต่อรับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถานกีฬาและสุขภาพ
ระหว่างวันที่   1 – 5 สิงหาคม 2565

รายละเอียดโครงการ: https://bit.ly/3c7dU2d

คู่มือ: https://bit.ly/3OWMZof

สมัครใช้งาน SHC Ranking: https://bit.ly/3c2RrDg

หรือสแกน QR Code

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณวาสนา แกล้วกล้า งานวิทยาศาสตร์การกีฬา โทรศัพท์ 044-223433  หรือ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สถานกีฬาและสุขภาพ โทรศัพท์ 044-223427

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดสุดยอดโมเดลธุรกิจ จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย กิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดสุดยอดโมเดลธุรกิจ จากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย กิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท
💎Key Value
🔸Entrepreneurial skills ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
🔸Business Creativity Skill ฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถแก้ปัญหา หรือตอบโจทย์ให้กับโมเดลธุรกิจ
🔸Teamwork skills ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
🔸Certification รับใบประกาศนียบัตร อัพเกรดโปรไฟล์
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2565
สมัครได้ที่นี่ : https://forms.gle/JPYHVrPrKMnAMWvV8
สอบถามข้อมูลได้ที่
หน่วยพัฒนาระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
สำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4823 อีเมล ibi.technopolis4@gmail.com
 

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “(SUT) Happy Harmony and Human แนวคิด แรงบันดาลใจ และความประทับใจ” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-10.30 น.

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “(SUT) Happy Harmony and Human แนวคิด แรงบันดาลใจ และความประทับใจ”

ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-10.30 น. ณ บริเวณนิทรรศการศิลปวิจักษ์ในสวน อุโมงค์ต้นไม้ มทส.