การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา


สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ


สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/133 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 255

แผนการเรียนการสอน สำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2559 (นักศึกษารหัสD59xxxxx)

สาขาวิชาการจัดการดมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา ขอประกาศปฏิทินสำหรับหารเรียนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ดังนี้

ปฏิทินการเรียนการสอน.docx

ปฏิทินการสอน.pdf

Calendar_Coop

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

 

ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม “ค้นหา”)
2. กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยดำเนินการดังนี้
1) Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2) ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
3) กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู “บันทึกประวัตินศ.ใหม่”
4) พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู “แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ”
5) พิมพ์แบบฟอร์มถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู “ฟอร์มทำบัตรนักศึกษาใหม่”
3. การถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่
– วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 59 เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย)
– กำหนดการ และคำแนะนำในการแต่งกาย

ส่งเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (ภายในวันที่ 7 ก.ค. 59)

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร 0-4422-3014 ถึง 5 หรือ 0-4422-3025 ถึง 6 Fax 0-4422-3010

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)

ามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บลิงค์ของศูนย์บริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก สาขาวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559

สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บลิงค์ของศูนย์บริการการศึกษา

กำหนดวันส่งแบบฟอร์มขอขยายเวลาการขออนุมัติโครงร่างฯ และรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558

แจ้ง นักศึกษาทุกท่าน
        แจ้งเรื่องเอกสารที่นักศึกษาต้องนำส่งมายังสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดังนี้
        1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการขออนุมัติโครงร่างฯ ขอให้ส่งใบคำร้องทั่วไป (ท.99) ภายวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยที่เอกสารดังกล่าวมีการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559


เพื่อให้การลงทะเบียนของนักศึกษาทุกระดับชั้น ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักวิชาเทคโนโลยีจึงขอแจ้งกำหนดการลงทำเบียนฯ ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ดังนี้ <<< อ่านละรายเอียดเพิ่มเติม<<<

กำหนดส่งรายงานความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ 3/2558

ขอให้นักศึกษาส่งรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ (ทบ. 21) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558 ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยแนบแบบประเมินความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่น่าพอใจ ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง ทั้งนี้สาขาฯ

ขอให้นักศึกษาทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน

ขอให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ซึ่งการประเมินการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือนักศึกษาให้เข้าประเมินที่เว็บไซต์  http://reg.sut.ac.th  ซึ่งสามารถเปิดดูขั้นตอนการประเมินได้จากเว็บดังกล่าว