อาจารย์พิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
Ph.D. (Educational Administration)
ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
Ph.D. (Educational Psychology)
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
Ph.D. (Applied Statistics and Research Methods)
ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร
Dr.Sc.nat (Doctor of Natural Sciences)
ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
วศ.ด. (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
ดร.พิมพิมล คงพิชญานนท์
Ph.D. (Organizational Leadership, Policy, and Development)