อาจารย์พิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์

อ. ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

อ. กมร บุตรแสง

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น

อ. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

อ. มันตา หนุนภักดี

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

อ. สุธินี โสมาบุตร

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

ดร.พิมพิมล คงพิชญานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

ผศ. ดร.ธวัชชัย ธีฆชุณหเถียร

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ธีฆชุณหเถียร

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง: รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

ศุภเศรษฐเสรี อ. ดร.สุขสรรพ์

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

อ. ดร.สรียา วิจิตรเสถียร

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

อ.ดร.ถมรัตน์ ศิริภาพ

ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล

รศ. ดร.ปัณณธร แสงอรุณ

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

รศ. ดร.ขวัญกมล ดอนขวา

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

ผศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. จินดาพร แสงกาญจนวนิช

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ. ดร.นิศาชล จำนงศรี

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

อ. ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาตราจารย์

อ. ดร.บุษกร ยอดคำลือ

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์