ประวัติความเป็นมา

หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา เป็นวิชาชีพประเภทสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในด้าน

1) การบริหารจัดการสหกิจศึกษา

2) การพัฒนาอาชีพให้นักศึกษาผ่านกระบวนการสหกิจศึกษา และ

3) การวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านสหกิจศึกษา เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันในการผลิตบัณฑิตคุณภาพในอนาคต

หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะสำคัญ 7 ประการ ได้แก่

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดความถูกต้อง ดีงาม ตามระบบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทั้งส่วนตนและส่วนรวม

2. ด้านความรู้ เข้าใจ เข้าถึง และนำความรู้ไปสู่การปฏิบัตได้ผลดี รู้ชัด ปฏิบัติได้ แนะนำผู้อื่นได้ และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ สามารถเรียนรู้ได้ด้สยตนเอง

3. ด้านทักษะทางปัญญา รู้จักคิด วิเคาระห์ สังเคาระห์ และแก้ปัญหา พร้อมที่จะเผญิชกับการเปลี่ยนแปลง

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงงานและความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ โดยแสดงความมีภาวะผู้นำที่เด่นชัด มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานและบุคคลอื่นได้ และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสาธารณะ ตนเอง องค์กร สังคมและท้องถิ่น

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การวิจัยขึ้นพื้นฐาน การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำความเข้าใจ ใช้ผลการศึกษาค้นคว้าและเทคโนโลยี เพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสาร ความรู้ และการพัฒนางานสหกิจศึกษาที่รับผิดชอบ

6. เพื่อการผลิตและพัฒนาการนักวิชาการ นักปฏิบัติและนักวิจัยด้านสหกิจศึกษาต่อยอดองความรู้และประสบการณ์จากศษสตร์เดิมของแต่ละบุคคล

7. เพื่อการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสหกิจศึกษาในประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ

 

** หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา  นอกเหนือจากการมีจุดมุ่งหมายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะสำคัญเช่นเดียวกับหลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิตแล้ว ยังเน้นความสามารถถด้านการวิจัยค้นคว้าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ การแสวงหาความรู้ใหม่ และการเสริมสร้างนวัตกรรมที่เป็นปัจจัยสำคัญของการแก้ปัญหา และการพัฒนาสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น