ติดต่อเรา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารวิชาการ 1
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Email :  cooped@sut.ac.th

โทรศัพท์ 0 4422 4680
0 4422 4207-9
โทรสาร 0 4422 4205

การร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
Email :  complaintist@sut.ac.th