อาจารย์ผู้สอน

รศ. ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
Ph.D. (International Communication), Macquarie University, Australia., 2549
รศ. ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ
ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
รศ. ดร.อิศรา ประมูลศุข
Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching) ,UK. , 2551
รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีสุรนารี, 2550
รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
D.Tech.Sc. (Environmental Technology and Management), Asian Institute of Technology, 2547
รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549
รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล
Ph.D. (Computer Science), University of Tennessee, U.S.A. , 2550
รศ. ดร.อดิศักดิ์ สุวิทวัส
บธ.ด. (การจัดการ), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2556
ผศ. ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
Ph.D. (Business Administration), The University of Georgia, U.S.A., 2543
ผศ. ดร.สรียา วิจิตรเสถียร
D.B.A. (Business Administration) , Deakin University,Australia., 2552
อ. ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด
Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, U.S.A., 2544
ผศ. ดร.นิศาชล จำนงศรี
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
อ. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
Ph.D. (Education/Human Resource Development), University of Minnesota, U.S.A., 2545
อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์
Ph.D. (Foreign Language Education), University of Pittsburgh, U.S.A., 2545
อ. ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549
อ. ดร.สุมิตรา วิไชยคำมาตย์
D.M. (Cooperative Education)