อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์
ตำแหน่ง: คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
E-Mail: weerap@sut.ac.th
Phone: 044-224334, 044-224206
Fax: 044-224205

Professor Dr. Andrew Lian

ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์
E-Mail: andrew.lian@andrewlian.com
Phone: 4508

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-Mail: issra@sut.ac.th
Phone: 4032
Fax: 4010

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-Mail: boochai@sut.ac.th
Phone: 0-4422 3099
Fax: 0-4422-3045, 0-4422-3053

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-Mail: buratink@sut.ac.th
Phone: 044-224329
Fax: 044-224205

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-Mail: sunitiya@sut.ac.th
Phone: 0-4422 4518
Fax: 0-4422-4521

อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
ตำแหน่ง: รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
E-Mail: narumol@sut.ac.th
Phone: 044-224338
Fax: 044-224205

อาจารย์ ดร. ธีระสุต สุขกำเนิด

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
E-Mail: terasut@sut.ac.th
Phone: 4493
Fax: 4609

อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์