แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหาร ผู้เชียวชาญ นักวิชาการและนักวิจัยด้านสหกิจศึกษา

2. คณาจารย์นิเทศ วิทยาการฝึกอบรมสหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

3. ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ