หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)                        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

(ภาษาอังกฤษ)                   Doctor of Philosophy Program in Cooperative Education


2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม    (ภาษาไทย)           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหกิจศึกษา)

(ภาษาอังกฤษ)      Doctor of Philosophy (Cooperative Education)

ชื่อย่อ      (ภาษาไทย)          ปร.ด. (สหกิจศึกษา)

(ภาษาอังกฤษ)      Ph.D. (Cooperative Education)


3.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต


4.  รูปแบบของหลักสูตร

4.1  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

4.2  ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.3  การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

4.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


วัตถุประสงค์

– เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัยด้านสหกิจศึกษา

   เพื่อสร้างความรู้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสหกิจศึกษา

– เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี สถานการณ์ในปัจจุบัน

   และแนวโน้มด้านสหกิจศึกษา

– เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถบูรณาการ

   ความรู้ด้านสหกิจศึกษาได้อย่างลุ่มลึกในการแก้ปัญหา

– เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถจัดการปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในเชิงวิชาการ

   และการทำวิจัยที่มีผลกระทบต่อตนเอง สังคม และนานาชาติ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักวิจัยด้านสหกิจศึกษา

– คณาจารย์นิเทศ วิทยากรการฝึกอบรมสหกิจศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานศึกษา

– ผู้บริหาร ผู้นิเทศงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานประกอบการ


ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester) 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์


หลักสูตร

        1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  69  หน่วยกิต

        2. โครงสร้างหลักสูตร  แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

                    ประกอบด้วย         

                     – รายวิชาบังคับ                18      หน่วยกิต

    – รายวิชาเลือก                 6       หน่วยกิต

     – รายวิชาวิทยานิพนธ์      45      หน่วยกิต


รายวิชา  

– รายวิชาบังคับ                                            

  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

201106   หลักและระบบสหกิจศึกษา                                       4(4-0-8)
(Principles and System of Cooperative Education)

201107   สถิติเพื่อการวิจัย                                                       2(2-0-4)

Statistics for Research)

201108   การวัดและประเมินผลทางสหกิจศึกษา                    2(2-0-4)
(Measurement and Evaluation in
Cooperative Education)

201109   ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการจัดสหกิจศึกษา        4(4-0-8)
(Issues and Trends in the Provision of
Cooperative Education)

201110   วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา                                         4(4-0-8)
(Educational Research Methodology)

201302   สัมมนา: วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต                             2(2-0-4)
(Seminar: Ph.D. Thesis)


– รายวิชาเลือก                                             

   หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

201201  การอุดมศึกษา                                                           4(4-0-8)
(Higher Education)

201202   การอาชีวศึกษา                                                       4(4-0-8)
(Vocational Education)

201206   การสร้างงานและพันธมิตรสหกิจศึกษา                   2(2-0-4)
(Job and Cooperative Education
Partnership Creation)

201207   หัวข้อคัดสรรทางสหกิจศึกษา                                   2(2-0-4)
(Selected Topics in Cooperative Education)

201401   การวิเคราะห์เชิงสถิติหลายตัวแปร                             2(2-0-4)
(Multivariate Statistical Analysis)

– รายวิชาวิทยานิพนธ์

 201502    วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต                                    45      หน่วยกิต
(Ph.D. Thesis)


ระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester) 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ จัดการศึกษาแบบ Block Course System จำนวน 8 สัปดาห์ ต่อ 2 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร จังหวัดนครราชสีมา หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา