หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

1.  ชื่อหลักสูตร

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย: การจัดการดุษฎีบัณฑิต (สหกิจศึกษา)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Management (Cooperative Education)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ภาษาไทย

(ชื่อเต็ม) การจัดการดุษฎีบัณฑิต (สหกิจศึกษา)

(ชื่อย่อ)  กจ.ด. (สหกิจศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

(ชื่อเต็ม) Doctor of Management (Cooperative Education)

(ชื่อย่อ)  D.M. (Cooperative Education)

3.  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต

(1) จำนวนหน่วยกิต   

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต

(2) โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2 เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา

แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

– หมวดวิชาบังคับ18 หน่วยกิต

– หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

– วิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต

(3) รายวิชาในหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต                            

หมวดวิชาบังคับ (18หน่วยกิต)                                                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

201101 สหกิจศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ 4(4-0-8)
(Cooperative Education: Concepts and Practices)
201102 ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการจัดสหกิจศึกษา 4(4-0-8)
(Issues and Trends in the Management of Cooperative Education)
201103 สถิติและวิธีวิจัยการศึกษา 4(4-0-8)
(Statistics and Educational Research Methods)
201104 การวิจัยสถาบันกับสหกิจศึกษา 2(2-0-4)
(Institutional Research and Cooperative Education)
201301 สัมมนา: การออกแบบงานวิจัย 2(2-0-4)
(Seminar: Research Design)
201302 สัมมนา: วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 2(2-0-4)
(Seminar:Doctoral Thesis)

 

          หมวดวิชาเลือก (6หน่วยกิต)                                                  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

201201 การอุดมศึกษา 4(4-0-8)
(Higher Education)
201202 การอาชีวศึกษา 4(4-0-8)
(Vocational Education)
201203 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างความพร้อมในการทำงาน 2(2-0-4)
(Development of Entrepreneurship and Employability)
201204 กลยุทธ์ในการพัฒนาอาชีพ 2(2-0-4)
(Career Development Strategies)
201205 การสร้างงานและการสร้างพันธมิตรสหกิจศึกษา 4(4-0-8)
(Job Creation and Cooperative Education Partnership)

 

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (45 หน่วยกิต)

201502 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 45  หน่วยกิต
Doctoral Thesis

 

ระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาแบบ Block Course System จำนวน 8 สัปดาห์ ต่อ 2 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรปริญญาเอก รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (3 ปี) 151,200 บาท (โดยประมาณ)

ค่าธรรมเนียมนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา