ข้อมูลศิษย์เก่า

น.ส.กมลวรรณ บัณฑิตสาธิสรรค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การสะท้อนคิดของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (REFLECTIVE THINKING OF SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY'S COOPERATIVE EDUCATION STUDENTS)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: Bunditsatisan, K., Sirijeerachai, G. and Sookkumnerd, T. (in press). Promoting Reflections in Chemical Engineering Education. International Journal of Learning and Teaching. 5(3). 

Abstract
นางศิริรัชนี ฉายแสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาแบบจำลองการประเมินผลตามสภาพจริงจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา (AUTHENTIC ASSESSMENT MODEL DEVELOPMENT ON COOPERATIVE EDUCATION)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: ศิริรัชนี ฉายแสง, ธีระสุต สุขกำเนิด. (2565). แบบจำลองการประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาตามสภาพจริง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 11(2).

นายนิรัตน์ แย้มโอษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายประกันคุณภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวข้อวิทยานิพนธ์: ระบบผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้เชื่อมโยงนิยมแบบเคลื่อนที่ในการให้คำแนะนำด้านสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา (CONNECTIVISM MOBILE LEARNING EXPERT SYSTEM FOR CIVIL ENGINEERING STUDENT IN COMPETENCIES ADVICE OF COOPERATIVE EDUCATION'S JOB POSITIONING)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: นิรัตน์  แย้มโอษฐ์ และวีรพงษ์  พลนิกรกิจ. (2562). ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมในการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา. วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 10(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2562. รอตีพิมพ์.

(จำนวน 8 หน้า)

Abstract
นายเรืองยศ วัชรเกตุ
อาจารย์ประจำแผนกกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

หัวข้อวิทยานิพนธ์: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (FACTORS AFFECTING ON COOPERATIVE EDUCATION LEARNING OUTCOMES OF STUDENTS IN THE FACULTY OF SCIENCE FROM EDUCATIONAL INSTITUTES IN THE COOPERATIVE EDUCATION DEVELOPMENT NETWORK OF THE UPPER CENTRAL REGION)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: เรืองยศ  วัชรเกตุ และธีระสุต  สุขกำเนิด. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน. วารสารเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 10(2). รอตีพิมพ์.หมายเหตุ: รอตีพิมพ์ฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (จำนวน 22 หน้า)

Abstract
นางสาวสุมิตรา วิไชยคำมาตย์
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา ( A DEVELOPMENT OF CAUSAL MODEL OF PERSONALITIES AND COOPERATIVE EDUCATION ACHIEVEMENT)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: สุมิตรา วิไชยคำมาตย์ และสุนิติยา  เถื่อนนาดี. (2566). การพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของลักษณะบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติสหกิจศึกษา. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 17(1).

Abstract
นางสุภารักษ์ เมินกระโทก
บรรณรักษ์ชำนาญการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวข้อวิทยานิพนธ์: ประสิทธิผลของการใช้อีเลิร์นนิงในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (THE EFFECTIVENESS OF USING E-LEARNING IN PRE-COOPERATIVE EDUCATION COURSE)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: สุภารักษ์  เมินกระโทก, วีรพงษ์  พลนิกรกิจ และนฤมล  รักษาสุข. (2563). ประสิทธิผลของการใช้อีเลิร์นนิงในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วารสารเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, 10(2). รอตีพิมพ์.

หมายเหตุ: รอตีพิมพ์ฉบับกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (จำนวน 13 หน้า)

Suparak Mernkratok. (2017). Preparations for Cooperative Education Students in Thai Universities. Paper presentation at the 20th WACE World Conference on Cooperative and Work-Integrated Education 2017. 5-8 June. Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand. 

Abstract
นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์
บริษัท ฮัทชินสัน เทคโนโลยี โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ พระนครศรีอยุธยา

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์กรณีศึกษาบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด  (THE COOPERATIVE EDUCATION MODEL DEVELOPMENT FOR BACHELOR OF TECHNOLOGY BASED ON DESIRABLE CHARACTERISTICS: A CASE STUDY OF WESTERN DIGITAL (THAILAND) COMPANY LIMITED)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: Sa-Nguanmanasak, T., Khampirat, B. (in press). Comparing Employability Skills of Thai and Malaysian Technical and Vocational Education Students: A Case Study of International Industrial Work-Integrated Learning. Journal of Technical Education and Training. 

หมายเหตุ: รอตีพิมพ์ ปี 2019 (จำนวน 17 หน้า)

Abstract
นางสาวอังคณา ธนปิยะวณิชย์
Consultant บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด

หัวข้อวิทยานิพนธ์: แนวทางการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและการคาดการณ์ของตนเองที่ส่งผลให้เกิดขึ้นจริง เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา (GUIDELINES OF GROWTH MINDSET AND SELF-FULFILLING PROPHECY DEVELOPMENT TO ENHANCE COOPERATIVE EDUCATION STUDENTS'SELF-EFFICACY)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: Thanapiyawanich, A. ,Polnigongit, W. & Raksasuk, N. (2020). Digital platform intervention of the growth mindset and self-fulfilling prophecy to enhance Cooperative Education students’ self-efficacy. The Journal of Social Communication Innovation.   8 (1), in press.

Abstract
นางสาวจิตตานันท์ ติกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุของความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตสหกิจศึกษา (A DEVELOPMENT OF THE CAUSAL MODEL OF CAREER SUCCESS FOR COOPERATIVE  EDUCATION  GRADUATES)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: Tikul, J., Wichitsathian, B. (in press). A Development of the Causal Model of Career Success for Cooperative Education Graduates: A Review of Literature. Suranaree Journal of Social Science. 13(2).


Tikul, J., Wichitsathian, B. (in press). The Causal Model of Career Success for Cooperative Education Graduates. Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 11(1).

หมายเหตุ: รอตีพิมพ์ฉบับมกราคม - เมษายน 2563 (จำนวน 11 หน้า)

Abstract
นางนุชมาศ แก้วกุลฑล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การบูรณาการสหกิจศึกษากับการฝึกปฏิบัติการพยาบาล  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (INTEGRATING COOPERATIVE EDUCATION AND NURSING PRACTICUM  TO ENHANCE TRANSCULTURAL NURSING COMPETENCY)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: นุชมาศ  แก้วกุลฑล และวีรพงษ์  พลนิกรกิจ. (2564). การบูรณาการสหกิจศึกษากับการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), 37(3). รอตีพิมพ์

Abstract
นางพนมมาศ บำรุงศิลป์
อาจารย์ประจำ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์: รูปแบบทางเลือกของกระบวนการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและการปฎิบัติการสอน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ประเทศไทย (The Alternative Model of Cooperative & Work-Integrated Education (CWIE) and Teaching Practicum Management Process : A Case Study of Buddhist Universities of Thailand)  

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: Bamrungsin, P. & Khampirat, B. (2022). Improving professional skills of pre-service teachers using online training: Applying work-integrated learning approaches through a quasi-experimental study. Sustainability. Volume 14(7): 4362. DOI:10.3390/su14074362

Abstract
นายเจตนิพิฐ กันฉาย
นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างพหุระดับสำหรับความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (AN ANALYSIS OF MULTI-LEVEL STRUCTURAL EQUATION MODEL FOR RAJABHAT UNIVERSITY COOPERATIVE EDUCATION STUDENTS’ EMPLOYABILITY)

ผลงานที่ขอสำเร็จการศึกษา: Kunchai, J., Chonsalasin, Dissakoon. & ; Khampirat, B. (2021). Psychometric  Properties and a Multiple               Indicators Multiple Cause Model of the Career Aspiration Scale with College Students of                       Rural Thailand. Sustainability. 13(8): 1-19.   

Abstract