บุคลากร

น.ส.มณีเนตร   กาบแก้ว

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
E-Mail: maneenate@sut.ac.th
Phone: 4680