หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

1. ชื่อหลักสูตร

ระดับมหาบัณฑิต

ภาษาไทย: การจัดการมหาบัณฑิต (สหกิจศึกษา)

ภาษาอังกฤษ: Master of Management (Cooperative Education)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ภาษาไทย

(ชื่อเต็ม) การจัดการมหาบัณฑิต (สหกิจศึกษา)

(ชื่อย่อ) กจ.ม. (สหกิจศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

(ชื่อเต็ม) Master of Management (Cooperative Education)

(ชื่อย่อ) M.M. (Cooperative Education)

3. หลักสูตร 

3.1หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

(1) จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

(2) โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

– หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต

– หมวดวิชาเลือก 8 หน่วยกิต

– วิทยานิพนธ์ 21 หน่วยกิต

(3) รายวิชาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

หมวดวิชาบังคับ (16 หน่วยกิต)                                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

201101 สหกิจศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ 4(4-0-8)
(Cooperative Education: Concepts and Practices)
201102 ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการจัดสหกิจศึกษา 4(4-0-8)
(Issues and Trends in the Management of Cooperative Education)
201103 สถิติและวิธีวิจัยการศึกษา 4(4-0-8)
(Statistics and Educational Research Methods)
201104 การวิจัยสถาบันกับสหกิจศึกษา 2(2-0-4)
(Institutional Research and Cooperative Education)
201105 สัมมนา: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2(2-0-4)
(Seminar: Master’s Thesis)
หมวดวิชาเลือก (8 หน่วยกิต)                                                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
201201 การอุดมศึกษา 4(4-0-8)
(Higher Education)
201202 การอาชีวศึกษา 4(4-0-8)
(Vocational Education)
201203 การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างความพร้อมในการทำงาน 2(2-0-4)
(Development of Entrepreneurship and Employability)
201204 กลยุทธ์ในการพัฒนาอาชีพ 2(2-0-4)
(Career Development Strategies)
201205 การสร้างงานและการสร้างพันธมิตรสหกิจศึกษา 4(4-0-8)
(Job Creation and Cooperative Education Partnership)
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (21 หน่วยกิต)
201501 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 21 หน่วยกิต
(Master’s Thesis)

 

ระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาแบบ Block Course System จำนวน 8 สัปดาห์ ต่อ 2 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรปริญญาโท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปี) 108,300 บาท (โดยประมาณ)

ค่าธรรมเนียมนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา