หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                  สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)                         หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

(ภาษาอังกฤษ)                     Master of Cooperative Education Program in Cooperative Education


2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม    (ภาษาไทย)           สหกิจศึกษามหาบัณฑิต (สหกิจศึกษา)

(ภาษาอังกฤษ)       Master of Cooperative Education (Cooperative Education)

ชื่อย่อ      (ภาษาไทย)            สก.ม. (สหกิจศึกษา)

(ภาษาอังกฤษ)       M.C.Ed. (Cooperative Education)


 

3.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต


4.  รูปแบบของหลักสูตร

4.1  รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

4.2  ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4.3  การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

4.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


วัตถุประสงค์

– เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัยด้านสหกิจศึกษา

   เพื่อสร้างความรู้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสหกิจศึกษา

– เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี สถานการณ์ในปัจจุบัน

   และแนวโน้มด้านสหกิจศึกษา

– เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถบูรณาการ

   ความรู้ด้านสหกิจศึกษาได้อย่างลุ่มลึกในการแก้ปัญหา

– เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถจัดการปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในเชิงวิชาการ

   และการทำวิจัยที่มีผลกระทบต่อตนเอง สังคม และนานาชาติ


ระบบการจัดการศึกษา

ระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester) 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์


หลักสูตร

        1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  45  หน่วยกิต

        2. โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

                   ประกอบด้วย    

– รายวิชาบังคับ              18      หน่วยกิต

        – รายวิชาเลือก               6       หน่วยกิต

        – รายวิชาวิทยานิพนธ์    21      หน่วยกิต


รายวิชา  

– รายวิชาบังคับ                                                      

                                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

201106  หลักและระบบสหกิจศึกษา                                          4(4-0-8)
(Principles and System of Cooperative Education)

201107  สถิติเพื่อการวิจัย                                                          2(2-0-4)
(Statistics for Research)

201108  การวัดและประเมินผลทางสหกิจศึกษา                       2(2-0-4)
(Measurement and Evaluation in
Cooperative Education)

201109  ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการจัดสหกิจศึกษา           4(4-0-8)
(Issues and Trends in the Provision of
Cooperative Education)

201110  วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา                                            4(4-0-8)
(Educational Research Methodology)

201111  สัมมนา: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต                                  2(2-0-4)


– รายวิชาเลือก                                                                          

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

201201  การอุดมศึกษา                                                          4(4-0-8)
(Higher Education)

201202  การอาชีวศึกษา                                                        4(4-0-8)
(Vocational Education)

201206  การสร้างงานและพันธมิตรสหกิจศึกษา                    2(2-0-4)
(Job and Cooperative Education
Partnership Creation)

201207  หัวข้อคัดสรรทางสหกิจศึกษา                                    2(2-0-4)
(Selected Topics in Cooperative Education)

– รายวิชาวิทยานิพนธ์

201501  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต                                              21  หน่วยกิต
(Master’s Thesis)


ระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester) 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ

1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ จัดการศึกษาแบบ Block Course System จำนวน 8 สัปดาห์ ต่อ 2 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร จังหวัดนครราชสีมา หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา