ปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกของโลก เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ บัณฑิตที่ผ่านสหกิจศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีและมีความพร้อมในการทำงาน (Employability) หลังสำเร็จการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอาชีพ (Career Development) ดังนั้น จำเป็นต้องพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านสหกิจศึกษา

การจัดสหกิจศึกษาที่ทำต่อเนื่องมา 20 ปี ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการด้านสหกิจศึกษา พร้อมที่จะให้บริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านนี้ โดยมุ่งการผลิตบุคลากรมืออาชีพที่สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด้านค้นคว้าวิจัย การดำเนินงานและการพัฒนาสหกิจศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทำหน้าที่ด้านบริหาร การจัดการ การนิเทศ การประเมินผล การงิจัยและการพัฒนางานสหกิจศึกษาทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน