แบบฟอร์ม

คําร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมฯ

คำร้องขอลาพักศึกษา

แบบเอกสารวิทยานิพนธ์ / Form for Thesis

ขั้นตอนการสอบวิทยานิพนธ์

แบบขอนัดสอบและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

การรับรองคุณวุฒ ก.พ.

การรับรองคุณวุฒ ก.ค.ศ.