การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)