การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา


สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ


สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/133 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 255