✅ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รองศาตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ หลักสูตรสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์โมเดลสมการ โครงสร้างเพื่อศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมสหกิจศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมและสภาพ แวดล้อมที่มีต่อความพร้อมในการทำงานของ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”

🏅 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ✨

🏅 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ  ✨

📍 ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.นิรัตน์ แย้มโอษฐ์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📎 ศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
#cooped #sut

✅ รศ.ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ”ระดับดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


รศ.ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ”ระดับดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อโครงการภาษาไทย : การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมสหกิจศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลพฤติกรรม และสภาพแวดลล้อมที่มีต่อความพร้อมในทำงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Application of Structural Equation Models to Study the Influence of Cooperative Education Program, Personal, Behavioral, and Environmental Factors on Employability of Engineering Students.

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สวทส. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย หลักสูตรสหกิจศึกษา

รองศาสตราจารย์ ตร.บุรทิน ขำภิรัฐ

หลักสูตรสหกิจศึกษา

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง

เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Dotoral Researcher)

และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโn (Full-time Master Researcher)

ปีงบประมาณ 2566

Asia Technological University Network เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ATU-NET Student Leader Forum 2023


ด้วย Asia Technological University Network ได้เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ATU-NET Student Leader Forum 2023 จัดโดย Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 นั้น โดยนักศึกษาผู้สนใจจะต้องสมัครภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 ในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://bit.ly/3KIUb6p

ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม Grant & Scholarship Info Session: AUAP Research Fund ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลทุนวิจัย

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP) ขอเชิญร่วมกิจกรรม Grant & Scholarship Info Session: AUAP Research Fund เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลทุนวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
Topic: AUAP RESEARCH FUND 2022/2023Speakers: Ms. Supaporn Chuangchid, AUAP Executive Secretary
ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม C2-124 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/3GnwZspโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ http://bit.ly/3CuChB6 หรือ สแกน QR CODE
—————-
Please register to join the Grant & Scholarship Info Session by Center for International Affairs-SUTTopic: AUAP RESEARCH FUND 2022/2023Speakers: Ms. Supaporn Chuangchid, AUAP Executive Secretary
On Monday January 23, 2023 10:00-11:00 AMC2-124 Meeting room, Academic Building 2
Register to attend the info session >> http://bit.ly/3CuChB6More information click >> http://bit.ly/3GnwZsp