สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมแจ้งที่ประชุมทราบ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ศธ 0206.6/743 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) และการจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) ซึ่งรับรองและกำหนดอัตราเงินเดือนดังนี้ การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) ครูผู้ช่วย 17,690 บาท และการจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)   ครูผู้ช่วย 21,150 บาท ดังเอกสารแนบ

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

หลักสูตรการจัดการมหาบัณิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

โดยมีรายละเอียดตามดังนี้

ประชุม The WACE 11- 15 มิถุนายน 2559

คณาจารย์และนักศึกษา ของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา The WACE 2nd International Research Symposium และการประชุม The WACE Inrectors Meeting ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2559

การประชุมนักศึกษาบัณฑิต เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

การประชุมนักศึกษาบัณฑิต เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

ตามที่ ประธานคณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกาษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บ้านพอพิศ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น

ฝ่ายเลขาฯ ขอสรุปภาพกิจกรรมดังกล่าวนี้