✅ รศ.ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ”ระดับดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


รศ.ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ”ระดับดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อโครงการภาษาไทย : การประยุกต์โมเดลสมการโครงสร้างเพื่อศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมสหกิจศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลพฤติกรรม และสภาพแวดลล้อมที่มีต่อความพร้อมในทำงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ : Application of Structural Equation Models to Study the Influence of Cooperative Education Program, Personal, Behavioral, and Environmental Factors on Employability of Engineering Students.