✅ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

รองศาตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ หลักสูตรสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากผลงานวิจัย เรื่อง “การประยุกต์โมเดลสมการ โครงสร้างเพื่อศึกษาอิทธิพลของโปรแกรมสหกิจศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมและสภาพ แวดล้อมที่มีต่อความพร้อมในการทำงานของ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์”