ประชุม The WACE 11- 15 มิถุนายน 2559

คณาจารย์และนักศึกษา ของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา The WACE 2nd International Research Symposium และการประชุม The WACE Inrectors Meeting ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2559

การประชุมนักศึกษาบัณฑิต เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

การประชุมนักศึกษาบัณฑิต เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

ตามที่ ประธานคณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกาษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บ้านพอพิศ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น

ฝ่ายเลขาฯ ขอสรุปภาพกิจกรรมดังกล่าวนี้

การประชุมนักศึกษาบัณฑิต เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

การประชุมนักศึกษาบัณฑิต
เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

ตามที่ ประธานคณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกาษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บ้านพอพิศ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น

ฝ่ายเลขาฯ ขอสรุปภาพกิจกรรมดังกล่าวนี้