🏅 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ✨

🏅 ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ  ✨

📍 ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.นิรัตน์ แย้มโอษฐ์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ” ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

📎 ศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
#cooped #sut