การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้รับการรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา


สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิ


สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/133 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 255

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ณ อาคารบริหาร

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่ม และอาหารว่าง
ณ อาคารบริหาร
ซื้อเอกสารการรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มิ.ย. 65 ในเวลา 09.00-15.30 น.
ใช้สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือกในการซื้อซองเท่านั้น
(โดยสามารถให้ผู้แทนนำเอกสารมาติดต่อซื้อซองได้)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3mER587