การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 1 วิชาการ 1

      1. อาจารย์ ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล                                  ประธาน   (สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล)

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์     กรรมการ   (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

3. อาจารย์ ดร. สุมิตรา วิไชยคำมาตย์                           เลขานุการ  (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)