ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สวทส. ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย หลักสูตรสหกิจศึกษา

รองศาสตราจารย์ ตร.บุรทิน ขำภิรัฐ

หลักสูตรสหกิจศึกษา

ทุนสนับสนุนแก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง

เพื่อจ้างนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาเอก (Full-time Dotoral Researcher)

และนักวิจัยเต็มเวลาคุณวุฒิปริญญาโn (Full-time Master Researcher)

ปีงบประมาณ 2566