ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รับจำนวน 10 คน ปริญญาเอก รับจำนวน 5 คน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร 0-4422-3014-5 เว็บไซต์ http://www.sut.ac.th/ces/ ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ 0-4422-4680 สาขาวิชาสหกิจศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

หลักสูตรการจัดการมหาบัณิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

โดยมีรายละเอียดตามดังนี้

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<<

ประชุม The WACE 11- 15 มิถุนายน 2559

คณาจารย์และนักศึกษา ของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา The WACE 2nd International Research Symposium และการประชุม The WACE Inrectors Meeting ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2559

การประชุมนักศึกษาบัณฑิต เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

การประชุมนักศึกษาบัณฑิต เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

ตามที่ ประธานคณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกาษา ครั้งที่ 1/2559 ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บ้านพอพิศ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น

ฝ่ายเลขาฯ ขอสรุปภาพกิจกรรมดังกล่าวนี้