สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ. พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

การจัดระบบสารสนเทศ, การวิเคราะห์และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ, การสังเคราะห์สารสนเทศ


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION