สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ. ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์, การทดสอบความสามารถในการใช้งานได้, สื่อดิจิทัล


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION