สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ. ดร.สรียา วิจิตรเสถียร


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

การบัญชี, การจัดการการเงิน, การงบประมาณ (วิเคราะห์+วางแผน), การบริหารจัดการ, การวัดประสิทธิภาพ, การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์/ส่งอิทธิพลกระบวนการขับเคลื่อน


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION