สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร


ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อีเมล์ : boochai@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0 4422 3099
แฟกซ์ : 0-4422-3045, 0-4422-3053

» การศึกษา

» ประสบการณ์

» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION