สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


กิจกรรม • ประชุม The WACE 11- 15 มิถุนายน 2559

  ประชุม The WACE 11- 15 มิถุนายน 2559


 • ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา

  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา


 • การประชุมนักศึกษาบัณฑิต เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์

  การประชุมนักศึกษาบัณฑิต เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์


 • ภาพความประทับใจครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ภาพความประทับใจครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


 • แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร • Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION