รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

หลักสูตรการจัดการมหาบัณิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

โดยมีรายละเอียดตามดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมแจ้งที่ประชุมทราบ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ศธ 0206.6/743 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) และการจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) สาขาวิชาสหกิจศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) ซึ่งรับรองและกำหนดอัตราเงินเดือนดังนี้ การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.) ครูผู้ช่วย 17,690 บาท และการจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)   ครูผู้ช่วย 21,150 บาท ดังเอกสารแนบ