ประชุม The WACE 11- 15 มิถุนายน 2559

คณาจารย์และนักศึกษา ของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนา The WACE 2nd International Research Symposium และการประชุม The WACE Inrectors Meeting ณ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 11 -15 มิถุนายน 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *