แจ้งกำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ปรับลงทะเบียนล่าช้า และประบชำระเงินล่าช้า ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ ส่วนการเงินและบัญชี ได้ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ปรับลงทะเบียนล่าช้า และประบชำระเงินล่าช้า ประจำภาคการศึกษา 1/2559 และ ประจำปีการศึกษา 1/2559 เพื่อประกาศแจ้งให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วกัน

คลิกอ่าน >>>รายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<<<

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดวันส่งแบบฟอร์มขอขยายเวลาการขออนุมัติโครงร่างฯ และรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

แจ้ง นักศึกษาทุกท่าน

แจ้งเรื่องเอกสารที่นักศึกษาต้องนำส่งมายังสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดังนี้

1. นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการขออนุมัติโครงร่างฯ ขอให้ส่งใบคำร้องภายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยที่เอกสารดังกล่าวมีการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

2. แบบรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ พร้อมการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว
2.1 แนบใบเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องได้รับลายเซ็นตรงช่อง “ผ่าน” ทั้งหมด 8 ครั้ง จึงจะถือว่าอาจารย์เห็นชอบให้ผ่าน

แจ้งเพื่อโทราบโดยทั่วกัน

เปิดรายวิชา 900004 – 1 GRADUATE ENGLISH I

แจ้งนักศึกษาที่ต้องการจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 900004 – 1 GRADUATE ENGLISH I ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ตอนนี้ศูนย์บริการการศึกษาได้เปิดรายวิชาให้แล้ว ขอให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเรียนรายวิชาดังกล่าวทำการลงทะเบียนด้วยค่ะ

ตารางเรียนตารางสอน รายวิชา 201302 สัมมนา: วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

ตารางเรียนตารางสอน รายวิชา 201302 สัมมนา: วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ เป็นหลักผู้ดูแลรายวิชาค่ะ

การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 1/2559

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 – 3

ประกาศอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศ และการใช้โปรแกรม EndNote

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศที่หลายหลายรูปแบบ ศูนย์บรรณษสารและสื่อการศึกษา จึงได้จัดอบรมกาค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรม EndNote เพื่อสำหรับจัดการรายการอ้างอิง แก่นักศึกษาในรายวิชาต่างๆ

สำหรับคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาในสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมได้ที่