กำหนดส่งรายงานความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ 3/2558

ขอให้นักศึกษาส่งรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ (ทบ. 21) ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2558 ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม โดยแนบแบบประเมินความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นที่น่าพอใจ ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง ทั้งนี้สาขาฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *