ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตตานันท์ ติกุล

เนื่องจากวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันครบการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 25 ปี และในงานวันดังกล่าว ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ในการนี้สาขาวิชาสหกิจศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตตานันท์ ติกุล กับผลงานวิจัยสถาบันขนาดเล็กดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่องความคิดเห็นของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อมาตรการเชิงรุกด้านวิจัย

วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม

 

 

 

ศูนย์บรรณสาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเป็น สยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ 3 ของไทย

 

พระราชประวัติ

พระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ซึ่งเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เมื่อเวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระรางวังดุสิต

พระราชพิธีสมโภชเดือน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอู่ขึ้น ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2495โดยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ในเย็นวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2495 เช้าวันรุ่งขึ้น (15 กันยายน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระราชภัณฑ์ลงในพระอู่ตามพระราชประเพณี แล้ว พระมหาราชครูเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ฯ ขึ้นพระอู่แล้ว พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียนครบรอบตามประเพณี สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย ในการนี้มีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

พระโอรส/ธิดา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล
หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล
หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล
หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

พระราชภารกิจด้านการศึกษา

พระองค์ทรงสำหรับการศึกษาขั้นต้นในโรงเรียนจิตรลดา แล้วจึงเสด็จศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์มีด ที่แตว้นซัสเซกส์ และโรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท ที่ประเทศอังกฤษ จากนั้นพระองค์ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนคิงส์สกูล ซิดนี่ย์ และสำหรับการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน แคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

ภายหลังการเสด็จกลับมาประเทศไทย ทรงรับราชการทหารและ ศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 พ.ศ. 2520 และทรงผนวช เมื่อ พ.ศ. 2521 จากนั้นพระองค์ทรงศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2525 และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จากประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2533  ทั้งนี้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นพลเอกสามเหล่าทัพด้วยกัน ได้แต่ พลเอกกองทัพบกไทย พลเรือเอกกองทัพเรือไทย และพลอากาศเอกแห่งกองทัพอากาศไทย

 

ด้านการบิน

4 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบเอฟ-5 อี/เอฟ
พ.ศ. 2552 ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่ 1 เครื่องบินโบอิ้ง 737 – 400 ในเที่ยวบินสายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เที่ยวบินที่ ทีจี 8870 (กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่) และเที่ยวบินที่ ทีจี 8871 (จังหวัดเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหานคร))

 

ด้านการทหาร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมที่ตั้งกองทหารหน่วยต่าง ๆ อยู่เสมอ จากการที่ได้ทรงศึกษาด้านวิชาทหารมานาน ทรงมีความรู้เชี่ยวชาญอย่างมาก และได้พระราชทานความรู้เหล่านั้นให้แก่ทหาร 3 เหล่าทัพ

ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแก่นายทหาร เอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกข์สุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างทั่วถึง รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของทหาร สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดความเทิดทูนและความจงรักภักดีแก่เหล่าทหารเป็นอย่างยิ่ง

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดให้สร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้น เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลพสกนิกรของพระองค์ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วหน้าเสมอกัน

ด้านศาสนา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 3มกราคม พ.ศ. 2509 ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

นอกจากนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนา โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดให้จัดการพระราชพิธีผนวช ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ได้รับถวายพระสมณนามว่า “วชิราลงฺกรโณ” และได้ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนทรงลาสิกขาในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ เช่น เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และการถวายผ้าพระกฐินหลวงตามวัดต่าง ๆ เป็นต้น

ด้านการเกษตร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชอื่น ๆ เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร สำหรับนำไปใช้ในการเพาะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิต ที่บ้านแหลมสะแก ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2528

ด้านการต่างประเทศ

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โปรดให้ พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต นำผ้าห่มกันหนาว 20,000 ผืน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกษิต ภิรมย์ เป็นผู้รับมอบ

 

– ขอบคุณข้อมูล : http://th.wikipedia.org/

http://web.sut.ac.th/

แนวปฏิบัติเรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (EPT) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

แนวปฏิบัติเรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (EPT) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

กำหนดส่งรายงานความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ 3/2557

ขอแจ้งกำหนดวันส่งรายงานความคืบหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557 ขอให้นักศึกษาส่งราบยงานฯ ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษ

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าฟังบรรยายพิเศษ “การวิเคราะห์คุณภาพด้วยการทำ Focus Group”

วันที่ 24 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. เผื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ค่ะ ^_^

จัดประชุมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสหกิจศึกษา

ตามที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม กำหนดให้มีการจัดประชุมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เรื่องการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษาในวันเสาร์ที่ 18กรกฎาคม พ.ศ. 2558เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ บ้านพอพิศ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ตารางเปิดสอนรายวิชา Graduate English 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

ตารางเปิดสอนรายวิชา Graduate English 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2558 มีดังนี้

 

ตามที่ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาเอก และบริหารจัดการรายวิชา Graduate English 1 – 3  โดยกำหนดการเปิดสอนรายวิชา Graduate English 1 – 3 ในแต่ละปีการศึกษาดังนี้

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2558 (12-26 ตุลาคม 2558)

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 2/2558 (หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหกิจศึกษา)
สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 26 ต.ค. 58 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 22 ต.ค. 58
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 22 ต.ค. 58
ใบสมัครและแบบฟอร์ม สมัครด้วยตนเอง
1.ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
2.ฟอร์ม Recommendation
3.ฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
4.ฟอร์มหนังสือขออนุญาตสมัคร
5.บัตรประจำตัวผู้สมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
1.บันทึกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่วันนี้ – 23 ต.ค. 58)
2.พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัว
ค้นหารหัสสถาบัน
(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร เป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)
คลิ้กเพื่อ –> ค้นหารหัสสถาบัน
รายละเอียดหลักสูตร
คลิ้กเพื่อ –> ดูรายละเอียดหลักสูตร
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3025 ถึง 6, 0-4422-3014 ถึง 5
โทรสาร 0-4422-33010

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง “ทำไม… ถึงไม่ธรรม? ทำไม…ไม่ถึงธรรม?”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง “ทำไม… ถึงไม่ธรรม? ทำไม…ไม่ถึงธรรม?”
โดย ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในงานมีว่างและของที่ระลึกแจกค่ะ

ลงทะเบียนออนไลน์:

หรือลงทะเบียนหน้างานตั้งแต่ 12.30 – 13.15 น.