สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ระดับปริญญาโท

1. ชื่อหลักสูตร

ระดับมหาบัณฑิต

ภาษาไทย: การจัดการมหาบัณฑิต (สหกิจศึกษา)

ภาษาอังกฤษ: Master of Management (Cooperative Education)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ภาษาไทย 

(ชื่อเต็ม) การจัดการมหาบัณฑิต (สหกิจศึกษา)

(ชื่อย่อ) กจ.ม. (สหกิจศึกษา)

ภาษาอังกฤษ

(ชื่อเต็ม) Master of Management (Cooperative Education)

(ชื่อย่อ) M.M. (Cooperative Education)

3. หลักสูตร 

3.1หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

(1) จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

(2) โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย

- หมวดวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือก 8 หน่วยกิต

- วิทยานิพนธ์ 21 หน่วยกิต

(3) รายวิชาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต

หมวดวิชาบังคับ (16 หน่วยกิต)                                            หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

201101

สหกิจศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ

4(4-0-8)

 

(Cooperative Education: Concepts and Practices)

 

201102

ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการจัดสหกิจศึกษา

4(4-0-8)

 

(Issues and Trends in the Management of Cooperative Education)

201103

สถิติและวิธีวิจัยการศึกษา

4(4-0-8)

 

(Statistics and Educational Research Methods)

 

201104

การวิจัยสถาบันกับสหกิจศึกษา

2(2-0-4)

 

(Institutional Research and Cooperative Education)

 

201105

สัมมนา: วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต

2(2-0-4)

 

(Seminar: Master’s Thesis)

 
 
หมวดวิชาเลือก (8 หน่วยกิต)                                                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
 

201201

การอุดมศึกษา

4(4-0-8)

 

(Higher Education)

 

201202

การอาชีวศึกษา

4(4-0-8)

 

(Vocational Education)

201203

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างความพร้อมในการทำงาน

2(2-0-4)

 

(Development of Entrepreneurship and Employability)

 

201204

กลยุทธ์ในการพัฒนาอาชีพ

2(2-0-4)

 

(Career Development Strategies)

 

201205

การสร้างงานและการสร้างพันธมิตรสหกิจศึกษา

4(4-0-8)

 

(Job Creation and Cooperative Education Partnership)

 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (21 หน่วยกิต)
 

201501 

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต

21 หน่วยกิต

 

(Master’s Thesis)

 

ระบบการศึกษาแบบไตรภาค (Trimester) ปีการศึกษาหนึ่ง แบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา จัดการศึกษาแบบ Block Course System จำนวน 8 สัปดาห์ ต่อ 2 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร จังหวัดนครราชสีมา และหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรปริญญาโท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (2 ปี) 108,300 บาท (โดยประมาณ)

ค่าธรรมเนียมนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา

Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION