สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ติดต่อเรา

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตและการจัดการดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสหกิจศึกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารวิชาการ 1
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Email :  cooped@sut.ac.th 

โทรศัพท์ 0 4422 4680 น.ส.มณีเนตร กาบแก้ว (เจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตร)
  0 4422 4207-9 เจ้าหน้าที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
โทรสาร 0 4422 4205 

การร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
Email :  complaintist@sut.ac.th

Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION