สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


201201 การอุดมศึกษา

ผู้สอน : 1.ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 2. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 3. อ.ดร.นฤมล รักษาสุข

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

          ปรัชญา ค่านิยม หลักการและภารกิจหลัก โครงสร้าง มาตรฐาน การประกันคุณภาพ นโยบายและแผนพัฒนาอุดมศึกษา การอุดมศึกษากับการตอบสนองความต้องการแรงงานยุคใหม่ การจัดสหกิจศึกษาระดับอุดมศึกษา การอุดมศึกษากับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แนวโน้มและกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดอุดมศึกษา


เอกสารประกอบการเรียน
 • แผนการเรียนการสอนวิชาอุดมศึกษา
      
      
 • Teaching Plan
      
      
 • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ_จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ
      
      
 • การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก
      
      
 • การอุดมศึกษาในบริบทของโลกาภิวัฒน์
      
      
 • Higher Education in the Globalisation Era
      
      
 • 201201 การอุดมศึกษา หัวข้อที่ 1-2
      
      
 • Higher Education Topics 1-2
      
      
 • กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี_29-4-58
      
      
 • Office of Higher Education Commission’s 2ndFramework for the 15-Year Higher Education Plan (2008-2022)
      
      
 • การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สากล
      
      
 • Preparation for Higher Education Internationalisation
      
      
 • การบริหารอุดมศึกษาในยุคดิจิตอล
      
      
 • Higher Education Administration in the Digital Age
      
      
 • การศึกษาข้ามพรมแดน
      
      
 • Cross-Border Education
      
      
 • กิจการเพื่อสังคม
      
      
 • SOCIAL ENTERPRISE
      
      
 • 12-Coop Ed
      
      
 • Coop in the Contecxt of Higher Education
      
      
 • สมรรถนะของผู้บริหารที่มีต่อความสำเร็จ
      
      
 • Competencies of Administators for Success
      
      
 • KEY TO SUCCESS
      
      
 • การบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
      
      
 • The Administration of Public Autonomous University
      
      
 • Leadership and Management
      
      
 • ประกาศโดย :
  ประกาศเมื่อ : 15 พ.ค. 2558 09 :20 น.


  Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION