สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เอกสารประกอบการเรียน

  • 201201 การอุดมศึกษา : 1.ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 2. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น 3. อ.ดร.นฤมล รักษาสุข
  • 201101 สหกิจศึกษา: แนวคิดและแนวปฏิบัติ : ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อ.ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย อ. ดร.ธีระสุต สุกำเนิด ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร รศ.ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ ผศ.ดร. อิศรา ประมูลสุข ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี โดย อ.ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย เป็นผู้ประสานรายวิชา
1  


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION