สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, เหมืองข้อมูล, การสกัดสารสนเทศ


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION