สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ. ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

การใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การออกแบบระบบการสอน 


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION