สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ. ดร.นิศาชล จำนงศรี


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม, การจัดระบบสารสนเทศ และความรู้ห้องสมุดดิจิทัล, เมทาดาทา


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION