สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


อ. ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

โปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ภาษา, การพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ภาษาที่สอง, ภาษาศาสตร์ประยุกต์


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION