สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผศ. ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

การสื่อสารสุขภาพ, ความรุนแรงต่อผู้หญิง, สตรีและสื่อ


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION