สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผศ. ดร.ธรา อั่งสกุล


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

ระบบอัจฉริยะสำหรับการท่องเที่ยว


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION