สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รศ. ดร.ขวัญกมล ดอนขวา


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

เศรษฐศาสตร์, การจัดการทั่วไป, การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการทั่วไป, การจัดการธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์การจัดการ


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION