สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รศ. ดร.ปัณณธร แสงอรุณ


อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา

» ประสบการณ์

การวิจัย, ศึกษาทั่วไป, จิตวิทยาทางการศึกษา


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION