สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรทิน ขำภิรัฐ


ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาสหกิจศึกษา
อีเมล์ : buratink@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-224329
แฟกซ์ : 044-224205

» การศึกษา

» ประสบการณ์

» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION