สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี


ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อีเมล์ : sunitiya@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 0 4422 4518
แฟกซ์ : 0-4422-4521

» การศึกษา

» ประสบการณ์

» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION