สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ธีฆชุณหเถียร


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :

» การศึกษา
  • 1985 - Ph.D. (Seed Technology), Mississippi State University, U.S.A.

» ประสบการณ์

ระดับปริญญาตรี
- 312483 โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 1
- 312484 โครงการผลิตพืชเชิงธุรกิจ 2
- 312415 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์
- 312416 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
- 313320 หลักการผลิตสัตว์
- 312485 ปัญหาพิเศษ
- 312489 สัมมนา
- 312xxx หลักการส่งเสริมการเกษตร
- 312xxx เทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ระดับปริญญาโทและเอก
- 312556 การผลิตเมล็ดพันธุ์
- 312663 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์
- 312664 ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ระดับสูง         


» งานวิจัย

หนังสือและเอกสารวิชาการ

วิจิตร ศรีสอ้าน ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร และ อลงกต ยะไวทย์. 2552. องค์กรเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา. หน้า 46-66. ใน ประมวลสาระชุดฝึกอบรม สหกิจศึกษา. สมาคมสหกิจศึกษาไทย. 106 หน้า.

เทคโนโลยีการผลิตเบญจมาศ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร. 2549.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2547. หน้า 1-77. หน่วยที่ 1 การจำแนกพืช. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2547. หน้า 237-317. หน่วยที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการผลิตพืช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2544. สหกิจศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. เอกสารประกอบการบรรยาย “โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา” คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 41 หน้า.

บทความทางวิชาการ

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2547 งานวันเบญจมาศบานในม่านหมอก เส้นทางการพัฒนาวังน้ำเขียวสู่การท่องเที่ยว เชิงเกษตรนิเวศ. มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน. 16 (327): 75-77.

 ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2545. เห็ดกระด้าง. วารสารเพื่อนเกษตร 5(44): 13-20.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2544. โครงการพัฒนาหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อการค้า. วารสาร เพื่อนเกษตร 3(34): 5-12.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2544. เห็ดตีนแรด. วารสารเพื่อนเกษตร 4(40): 9-14.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2544. เห็ดโต่งฝน เห็ดที่เพาะง่ายที่สุด. วารสารเพื่อนเกษตร 4(39): 14-19.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2544. เพาะเห็ดอาชีพ สำหรับผู้มีวิสัยทัศน์. วารสารเพื่อนเกษตร3(31):33-37.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2544. เห็ดหูหนูเผือก. วารสารเพื่อนเกษตร 4(41): 11-18.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2542. การเพาะเห็ดหอม ทางเลือกใหม่สำหรับผู้เพาะเห็ดพื้นราบ. เอกสาร ประกอบการอบรม ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2542. การเพาะเห็ดหอมทำได้แล้วที่โคราช. เทคโนโลยีชาวบ้าน 11(219): 30-31.

ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร และ สมมาตร จงวนิช. 2536. การทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ผัก. หน้า 374 -398. ใน ประนอม ศรัยสวัสดิ์, สมมาตร จงวนิช, พวงทอง ยินอัศวพรรณ, อภิญาณ์ หทัยธรรม และ รานี วิทโยภาส (บรรณาธิการ). การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. กรุงเทพฯ : กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร.

Teekachunhatean, T. 2001. International Coop Placement of the Institute of Agricultural Technology, Suranaree University of Technology, Thailand. In The 12th World Conference on Cooperative Education in 2001. 25-27 July 2001. Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand . p.7. (Abstract)

Teekachunhatean, T. 2001. Cooperative education : Suranaree University of Technology, Thailand Pilot Project. In The 12th World Conference on Cooperative Education in 2001. 25-27 July 2001. Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand. p.15. (Abstract)

Teekachunhatean, T. 1999. International Internship Program at Suranaree University of Technology. In International Workshop on University Education, Research and Management in Asia Pacific Region, 6-7 April 1999, Mie University, Japan.


» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION