สาขาวิชาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ


ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
ตำแหน่ง : คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
อีเมล์ : weerap@sut.ac.th
โทรศัพท์ : 044-224334, 044-224206
แฟกซ์ : 044-224205

» การศึกษา

- Ph.D. (International Communication), Macquarie University, Australia , 2549
- Post Grad Cert (Higher Education),Macquarie University, Australia, 2549
- นศ.ม. (การสื่อสารมวลชน),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
- ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์),สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2540


» ประสบการณ์

ความเชื่ยวชาญ
- สื่อและการสื่อสารชุมชน
- สื่อและการสื่อสารระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
- แอนิเมชันและเกม
- ปฏิสัมพันธ์และสื่อใหม่ (new media)
- อุตสาหกรรมสื่อใหม่ เครือข่ายทางสังคมบนอินเทอร์เน็ต
- ชุมชนเสมือนจริงและสื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


» งานวิจัย

» งานตีพิมพ์


Copyright © 2015 COOPERATIVE EDUCATION